.

Две причини произвеждат болести и страдания: едната е физическа – неправилно дишане и хранене; втората е психическа – неправилно мислене и чувстване. 

Всяка болест има своя външна и вътрешна причина, която всеки човек може да намери. Намери ли я, той лесно може да я отстрани. 

Причината на болестите се крие в човешките мисли, чувства и желания. Каквито са мислите и желанията на човека, такова става тялото му.

Ако здравият човек измени пътя на своите прави мисли и чувства, с това той коренно ще измени своя организъм и в края на краищата ще заболее.

И обратно: ако човек измени пътя на своите криви мисли и чувства и влезе в правия път на Живота, той ще подобри състоянието на своя организъм.

Ако задържите едно Божествено желание в себе си, вие съзнателно се подпушвате, вследствие на което се излагате на ред болести. Всички болести се дължат именно на това подпушване, предизвикано от неизпълнение на Божествените желания, които ви подтикват към правене на добро. 

Допуснеш ли едно чуждо, нечисто желание в себе си, ще допуснеш още много. Всяко чуждо неестествено желание в човека произвежда реакция в организма, от която той заболява. Това е едно от обясненията на болестите. 

Изобщо болестите се дължат на отклоненията, които хората са правили и правят. Щом влязат в Правия път, болестите постепенно ще ги напуснат.

Днес много от болестите се дължат на слаба мисъл. Ако мисълта на хората беше силна, те щяха да се лекуват с нея. Мисълта лекува. 

Много от болестите се дължат на смущения в чувствата, много от болестите се дължат на смущения на ума.

Когато болестите се дължат на умствени смущения, те засягат мускулната система, засягат и белите дробове.

Когато смущенията са повече от чувствен характер, те засягат сърцето, черния дроб, дихателната система и кръвоносните съдове.

Хората заболяват от чрезмерна чувствителност, но не и от многомислене. Правата мисъл закрепва човека, а не го разболява.

Обаче, колкото повече чувствата обладават човека, толкова повече неговата чувствителност се увеличава, вследствие на което той става ексцентричен. За да се кали, за да не боледува, човек трябва да внесе хармония между своите мисли и чувства. 

Вътрешното недоволство причинява вкисване в човека, а вкисването е причина на много болести. 

Каквато болест и да се яви в човешкия организъм, тя се дължи на мисълта на човека. Всяка отрицателна мисъл в човека ражда и съответни състояния.

Когато човек се занимава изключително с погрешките на хората, той дохожда до състояние да привлича към себе си астрални бактерии, които разстройват неговия организъм. Всяка лоша мисъл, всяко лошо чувство привлича съответни нисши същества. 

Здравословното състояние на човека е кинетично, а болезненото – потенциално. Повечето болести се дължат на непостигнати блага и желания.

Дайте възможност на болния да постигне своите желания и той ще оздравее. В бъдеще лекарите ще лекуват хората по духовен начин, а не с лекарства, както правят днес. 

Изобщо, дисхармоничните мисли разстройват мозъчната нервна система, дисхармоничните чувства разстройват симпатичната нервна система, а дисхармоничните постъпки разстройват мускулната и костната система. 

Причините на болестите се крият в Астралния свят, а последствията се изявяват във физическия свят. Затова именно хората се оплакват от болки в главата, в сърцето, в белия дроб, в стомаха и др. Който иска да се лекува, първо трябва да намери причината на заболяването си в Астралния свят. Щом премахне причината, болестта го напуща. 

Ако се питате защо идат болестите, ще знаете, че те са резултат на отслабване на Любовта, Мъдростта и Истината; болестите са резултат на намаляване силата на Живота, Знанието и Свободата.

Който иска да бъде здрав, трябва да увеличи количеството на Любовта и енергията в себе си. 

В Природата съществуват различни болести: едни болести са от физичен характер, други – от астрален характер, а трети – от умствен. Когато черният дроб на човека е разстроен, чувствата му са накърнени. Когато нервната система е разстроена, човек страда умствено.

Изобщо, за да не страда, човек трябва да се освободи от своите нисши мисли и желания. 

Защо боледуват хората? Защото са неблагодарни. Какво да правим, за да се излекуваме? Приложете благодарността в живота. Бъдете благодарни за най-малкото благо, което ви се дава. 

За да заболее, човек трябва да е нарушил някакъв Божествен закон. За да не заболява, да не остарява, човек трябва да живее нормално, според законите на Разумната Природа. Докато живее нормално, човек никога не може да заболее. 

Хората заболяват по единствената причина, че прекъсват връзката си с Божествения свят, вследствие на което се лишават от енергиите на този свят. 

Всяко болезнено състояние се заражда у човека, когато се срещнат две противоположни мисли, две противоположни чувства или две противоположни волеви действия.

Болка може да се яви навсякъде в нашия организъм, когато умът, сърцето и волята не си хармонират. Причините на болестите у хората се дължат на подпушване в чувствата, на въздържане в проявлението на Любовта.

Всички болести в света, като ревматизъм, ишиас, главоболие и ред други, са резултат на подпушване в чувствата. Дайте хода на Любовта. Не я подпушвайте, не я спирайте.

Любовта трябва да влезе, за да уравновеси ума и сърцето. И Божествената мисъл трябва да дойде.

Примери за състояния, които показват, че няма хармония между ума и сърцето: неразположение, дразнене, обезсърчение, страх, безпокойство, тревога, недоволство, омраза и пр.

Тогава става нарушение на функциите на дишането, кръвообращението, храносмилането и на функциите на черния дроб. 

Последвайте ЧЕТИЛИЩЕ в Телеграм:

Вижте още: Щом двама души се обичат, никой не може да им направи зло – ПЕТЪР ДЪНОВ