.

Икономическото развитие бива възпрепятствано от колективизма и на­сърчавано от индивидуализма.

Един от централните въпроси в научната литература, посветена на икономическия растеж и развитие, е защо различията в нивото на доходите между държавите са толкова значителни и устойчиви.

Най-ефективните инструменти за стимулиране на ико­номическия растеж и повишаване на производителността са иновациите, които създават нови стоки и услуги за стопанството наред с нови начини за производство на съществуващите стоки и услуги.

Културата играе ключова роля за стимулиране на иновациите и обяснява в голяма степен дългосрочния ико­номически растеж.

В икономическата литература културата се определя най-често като набор от ценности и вярвания, които хората имат относно това как работи светът (природата и обществото), както и нормите на поведение, произти­чащи от този набор от ценности.

Културата, следователно, влияе не само на социалните норми, но и на икономическото поведение, като например склонността към спестяване или към създаване на иновации, решенията за броя на децата в семействата, за предлагането на работна сила, за инвести­циите в образование, размера на даренията за благотворителни каузи или желанието да се допринася за публичните блага.

Измерението индивидуализъм – колективизъм е считано от редица социални психолози за най-плодотворната концепция при обяснението на културни различия.

Колективистичният или индивидуалистичният характер на обществото определя траекторията на неговото икономическо развитие, но едновременно с това икономическият растеж и промяната в стопанската структура изменят ориентацията на обществото към индивидуализъм или колективизъм.

Подчертавайки личната свобода и постиженията, индивидуалистич­ната култура приписва висок социален статус на лични резултати от ти­па на важни открития, иновации, значими художествени или хуманитарни произведения и всякакви успешни дейности, които отличават индивида от останалите.

Обратно, колективизмът подчертава значението на вграде­ността на хората в социалната им група. Колективистичната култура на­сърчава вписването и обезкуражава противопоставянето и открояването от другите.

РАЗЛИЧНИ ВЪЗПРИЯТИЯ ЗА АЗ-А

Себевъзприятието е от ключово значение за човешкото поведение. То е в основата на начина на взаимодействие с другите и на придаването на значения при интеракцията със социалната среда.

Източниците на културното разграничение между индивидуализма и колективизма могат да бъдат открити в коренно различните възприятия за себе си.

Изследователите разграничават независим и взаимозависим Аз, като първи­ят се свързва с индивидуализма, а вторият – с колективизма.

Независимият Аз извлича своята идентичност само от вътрешните качества на индивида.

Счита се, че тези атрибути отразяват същността на ин­дивида, стабилни са във времето и различните контексти, а комбинацията от вътрешните качества се разглежда като уникална за всеки човек.

Тези индивидуални вътрешни особености са важни за определянето, регулира­нето и оттам предвидимостта на поведението на даден индивид.

Взаимоза­висимият Аз, обратно, извлича своята идентичност по същество от отноше­нията с другите.

Аз-ът не представлява отделна, изолирана идентичност, а е вграден в социалната група и може да бъде разбран само във връзка с тази група.

От гледна точка на Взаимозависимия Аз индивидуалното поведение произтича от ролите, които играем в различни социални контексти и от въз­приятието на реакцията на другите към поведението ни, както и от обек­тивно наблюдавания ефект от собствените ни действия върху останалите в групата.

Независимият Аз се стреми да опознае себе си чрез интроспективно търсене.

За разлика от него Взаимозависимият Аз опознава себе си чрез оценката на другите.

В колективистичните култури хората – противно на тези в индивидуалистич­ните общества – постоянно са наясно как изглеждат в очите на останалите. Психолозите наричат тази особеност „обективно самосъзнание“.

Различните концепции за собствения Аз водят до различия и в степен­та на самосъгласуваност/последователност на представата за себе си.

Не­зависимият Aз поставя голям акцент върху вътрешната съгласуваност и я счита за важна за самооценката, дори и да се постига с цената на социална негъвкавост. Всъщност отсъствието на самосъгласуваност би се възприело като проблем на Аз-а и би навредило на самочувствието.

Противно на неза­висимия, Взаимозависимият Аз набляга на приспособяването към социал­ния контекст и гъвкавостта с цената на жертването на самосъгласуваност­та. Именно тази адаптивност е от решаващо значение за самочувствието.

Друг ефект от различията в концепцията за собствения Аз е свързан с то­ва, което се описва като първичен и вторичен контрол.

Първичният контрол се отнася до действия, насочени към промяна на външната действителност, докато вторичният контрол е психологическо приспособяване към околния свят.

В индивидуалистичната култура Независимият Аз се възприема ка­то стабилен, а светът подлежи на целенасочено изменение. Хората в тази култура ще развиват стратегии за първичен контрол, за да постигнат своите цели и желания.

За разлика от тях в колективистичната култура Взаимоза­висимият Аз се схваща като променлив, докато на света се гледа като на нещо неизменно. Индивидите в тази култура ще са склонни да участват пре­димно във вторични стратегии за контрол, повлиявайки психологическото отражение на реалността върху тях, вместо да се опитват да променят самата реалност.

Обичайните емоционални реакции също се различават в зависимост от разликите в концепциите за собствения Аз.

Взаимозависимият Аз цени по­вече междуличностната хармония, докато Независимият Аз поставя ударе­нието върху това как случващото се отразява на индивида и му помага да се открои.

Основна мотивационна разлика между индивидуалистичната и колективистичната култура е необходимостта да изпъкваме срещу нуждата да се вписваме.

И двата типа мотивации присъстват в двете култури, но първият е по-силно изразен в индивидуалистичната, а вторият – в колективистична­та.

Мотивационните разлики се простират и до правенето на избор по принцип.

Независимият Аз набляга на самостоятелността на избора, не­повлиян от мнението на другите, докато Взаимозависимият Аз е загрижен повече за груповите цели и е много по-склонен да промени поведението си с цел по-добра координация на общността, с която се чувства свързан.

На­пример в колективистичните култури изборът на съпруг или на работа по-често е поверен на семейството, отколкото лично на индивида, в сравнение с индивидуалистичните култури.

Проучвания показват, че американските деца от европейски произход предпочитат задачи, които са избрали сами, докато азиатско-американските деца приемат по-добре задачи, избрани за тях от членове на групата им от близки, но реагират отрицателно, когато непознат извън непосредствената им общност прави избор за тях.

Поведенческото разграничение между „вътрегруповата“ и „извънгру­повата“ сфера на социална активност има отражение и върху релационната мобилност.

Естествено е да се очаква по-високо ниво на релационна мобил­ност в индивидуалистичните култури и по-ниско ниво на мобилност в колективистичните.

В индивидуалистичната култура на една връзка се гледа като на форма на взаимен обмен. Тя се формира и поддържа, ако е взаимно изгодна и може да бъде прекратена винаги, когато се прецени, че вече не е от полза за една от страните.

Така съществуващите взаимоотношения по дефиниция носят възвръщаемост, а хората променят отношенията си в за­висимост от развиващите се обстоятелства и интереси.

В колективистична­та култура обаче човек се ражда във фиксирана мрежа от отношения, към която има задължения в дългосрочен план. Поради това той обикновено е по-малко склонен да се присъединява към нови междуличностни мрежи.

В резултат на задълженията към фиксираните мрежи, съществуващите човешки взаимоотношения често носят по-малка полезност. Това е страничен ефект от до голяма степен недоброволния характер на релационните мрежи в колективистичните култури.

Преимуществото на индивидуализма по отношение на темпа на иновациите може да бъде разбрано чрез вникване в психологическите основи на иновационния процес.

Необходимостта на индивидите да се открояват от останалите и да получават награди под формата на повишен социален статус за индивидуалните си постижения произтича от особеностите на Независимия Аз и стремежа към самоусъвършенстване в индивидуалистич­ната култура.

Хората виждат в постиженията си потвърждение за своите изключителни личностни черти и заложби и затова са мотивирани да от­крият тези уникални свои черти по пътя на постиженията.

Другите хора, споделящи същата култура, ще се възхищават на постиженията им и ще ги считат за резултат от изключителни личностни качества. Ето как инди­видуалните постижения повишават социалния статус.

ЕЗИКОВИ ОСОБЕНОСТИ

Невъзможността в даден език да се пропускат местоимени­ята е силно корелирана с индивидуализма.

По-специално, в ези­ци, в които местоимението не може да бъде пропуснато в изречението, има по-силно разграничаване между индивида (първо лице, единствено число) и общността, а в езиците, където е допустимо местоименията да отпадат, на това разграничение не се набляга изрично.

Например английският език не позволява пропускането на местоименията и е единственият език в света, в който „аз“ (англ. “I”) се пише с главна буква.

ИНДИВИДУАЛИЗЪМ, КОЛЕКТИВИЗЪМ, ВЯРВАНИЯ, ИНСТИТУЦИИ

Индивидуалистичните общества прилагат в общия случай принципа „на една ръка разстояние“, според който обществените решения се направляват от универсалистки и обективни критерии, вместо от лични отношения и корупция.

От гледна точка на колективистичните култури по­добно поведение изглежда чуждо и дори неморално, тъй като противоречи на възприетите социални норми, които поставят семейството и приятелите на първо място.

Традиционните общества родовите връзки и прак­тиките на размяна на насрещни подаръци са проникнали междуличностни­те отношения и могат да обяснят често наблюдаваната корупция в разви­ващите се икономики.

В публичната сфера на колективистичните общества обикновено могат да бъдат открити множество клиентилистки мрежи, действащи според пра­вила за насрещни услуги, водещи началото си от социалната организация на основата на родовите връзки. Това от своя страна става причина за чес­тото проявление на това, което индивидуалистичните култури описват като патронажни отношения и корупция.

СВОБОДА И СИГУРНОСТ

Ценностите на свободата, равенството и братството също се пречупват различно през призмата на индивидуалистичната и колективистичната кул­тура.

Свободата е от първостепенно значение в индивидуалистичната кул­тура, тъй като е необходимо условие за осъществяване на личните пости­жения. Равенството пред закона има ключова роля по същите съображения, тъй като неравенството би нарушило свободите на индивидите, защитени по-слабо от закона.

Обратно, в колективистичните общества свободата се възприема като по-малко ценна, тъй като по-големите индивидуални свобо­ди могат да застрашат вътрешногруповата хармония.

Като се има предвид различното отношение към законовата защита в двата вида култури, в ко­лективистичната култура равенството ще бъде по-малко ценено от йерар­хията, понеже тя допринася за по-голяма хармония в общността, особено ако начело стои доброжелателен патриарх.

Що се отнася до ценността на братството, тя присъства и в двете култури, но по съвсем различни при­чини.

В индивидуалистичната култура братската подкрепа за другите ще се основава на етични правила, определящи отговорностите на всяко лице и представата за етично поведение въобще.

В колективистичната култура подобни действия се основават на възприеманите задължения към групата. Разликата може да изглежда незначителна, но е важна, тъй като етичните задължения в индивидуалистичната култура са еднакви за всички: от инди­вида се очаква да се държи по еднакъв начин спрямо всички останали хора.

В неин противовес, в колективистичната култура задълженията в рамките на общността се схващат като съществени и много по-обвързващи, но по отношение на хората извън общността те са много по-свободно определени или изобщо не съществуват.

Избрано от „Индивидуализъм, колективизъм и богатството на народите“, автор: Теодор Седларски